VNPT eCabinet APK MOD Download 1.1.3

Published by Apksshare on

VNPT eCabinet mod APK is a modified version of. In this game, you can play with unlimited gems, Gold, and Elixir. It is a free and multiplayer playing game on the internet. In this game, you can make More Fun With this high-tech and VIP GUI ( graphical user interface) And Other Game features. With the increase in level, you have new recourses and characters. These thrilling features make the game interesting.

VNPT eCabinet MOD Premium APK Download Latest for Android 

VNPT eCabinet 1.1.3 screenshots 1

About the APP VNPT eCabinet latest version (Unlimited Everything)

Game Title : VNPT eCabinet
Rating / Vote :
MOD Offered By : From there Respective Dev
Added Date : 2021-07-05
Installs : 1,000+
Category : Productivity
Requirement : Android 6.0+
Packeg ID : vn.vnptit.ecabinet

           Get it on Playstore

How to install VNPT eCabinet MOD APK file?

 1. Install downloaded ( VNPT eCabinet ) APK file
 2. Extract and copy folder “ vn.vnptit.ecabinet ” to “Android/Obb/”
 3. Start the app and enjoy
 4. All Done

Changelog/Update:

  • VNPT eCabinet added new version for android
  • Modded link update also fix error
  • New mod Premium features added
  • New App Update
  • Bug Fixed

Nhằm đẩy mạnh công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực chính quyền điện tử, VNPT giới thiệu ứng dụng công nghệ thông tin “Phòng họp không giấy tờ” VNPT-eCabinet.
Giải pháp hệ thống ứng dụng CNTT “Phòng họp không giấy tờ” – VNPT eCabinet do VNPT nghiên cứu, phát triển nhằm mục tiêu giảm văn bản, giấy tờ hành chính trong phòng họp, đẩy nhanh hiệu quả làm việc, tiết kiệm thời gian, tiếp kiệm chi phí, giúp Lãnh đạo đưa ra quyết định kịp thời, nhanh chóng, chính xác. Ví dụ như, trước đây một phiên họp Chính phủ, bộ, ngành, địa phương thường kéo dài 4- 5 giờ. Nhưng hiện nay áp dụng công nghệ thông tin, thời gian họp chỉ còn khoảng 30 phút. Các thành viên Chính phủ, bộ, ngành, địa phương thường xuyên sử dụng, xử lý thông tin, văn bản trên mạng hết, đến khi họp chỉ bàn vấn đề quan trọng và biểu quyết
VNPT-eCabinet hỗ trợ đa nền tảng, bao gồm ứng dụng web dành cho các thiết bị PC, Laptop. Ứng dụng App Mobile trên các hệ điều hành iOS, Android cho các thiết bị Smartphone, Tablet, iPad.
Các phân hệ và chức năng chính của VNPT eCabinet bao gồm:
– Điều hành cuộc họp
– Lịch công tác: Lịch đơn vị, lịch cá nhân, lịch gần nhất
– Quản lý tài liệu: Tài liệu chính cuộc họp, Tài liệu tham khảo, Tài liệu cá nhân, Chia sẻ tài liệu cá nhân
Nhóm tính năng tương tác cao:
– Biểu quyết/ Lấy ý kiến, Trao đổi riêng tư/ nhóm, Ghi chú tài liệu
– Họp trực truyến từ xa, chia sẻ dữ liệu
– Phân hệ quản trị: Quản lý phiên họp, Quản lý phòng họp/vị trí họp, Quản lý người dùng, phân quyền, Quản lý đăng ký/ biểu quyết
Các đặc điểm nổi bật của VNPT eCabinet như:
– Tích hợp dễ dàng thông qua hệ thống API
– Kết nối thông minh: Màn hình TV, máy quét QRCode, iPad/Tablet/Laptop, SMS/Email…
– Quản lý ghi chú tài liệu – Họp trực tuyến từ xa
– Hỗ trợ ký số trên SIM mobile PKI
Toàn bộ Quy trình nghiệp vụ VNPT eCabinet tuân thủ và phù hợp với các quy định chế độ họp, phiên họp của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương; giải pháp được triển khai trên hạ tầng điện toán đám mây mạnh mẽ tại các trung tâm dữ liệu tiêu chuẩn Uptime Tier3 hàng đầu của VNPT đảm bảo độ sẵn sàng và an toàn dữ liệu cũng như khả năng bảo mật an toàn thông tin ở mức độ cao nhất. In order to promote the application of information technology in the field of e-government, VNPT introduces the application of information technology “Paperless meeting room” VNPT-eCabinet.
“Paperless meeting room” IT application system solution – VNPT eCabinet researched and developed by VNPT aims to reduce documents and administrative papers in meeting rooms, speed up working efficiency, save time , saving costs, helping Leaders make timely, fast and accurate decisions. For example, in the past, a meeting of the Government, ministries, branches and localities lasted 4-5 hours. But now applying information technology, the meeting time is only about 30 minutes. Members of the Government, ministries, branches and localities regularly use and process information and documents on the Internet, until the meeting only discuss important issues and vote.
VNPT-eCabinet supports multiple platforms, including web application for PC and Laptop devices. Mobile App Application on iOS, Android operating systems for Smartphone, Tablet, and iPad devices.
The main modules and functions of VNPT eCabinet include:
– Executive meeting
– Schedule: Unit calendar, personal calendar, most recent calendar
Document Management: Meeting Key Documents, References, Personal Documents, Share Personal Documents
Group of highly interactive features:
– Vote / Opinion, Private / group exchanges, Document notes
– Online meeting remotely, sharing data
– Management module: Meeting management, Meeting room / meeting location management, User management, decentralization, Registration / voting management
The outstanding features of VNPT eCabinet such as:
– Easy integration through the API system
Smart connection: TV screen, QRCode scanner, iPad / Tablet / Laptop, SMS / Email …
– Manage document notes – Meet online remotely
– Support digital signature on SIM mobile PKI
The whole VNPT eCabinet professional process complies with and conforms with regulations on meeting regimes, meetings of the Government, ministries, branches and localities; The solution is deployed on a powerful cloud infrastructure at VNPT’s leading Uptime Tier3 standard data centers, ensuring data availability and safety as well as information security at a high level. highest altitude. – Hỗ trợ xem nhiều tài liệu họp cùng lúc
– Cải thiện hiệu năng của ứng dụng


0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *